przeznaczenie terenu

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przy ul. Leśnej w Oleśnie przeznaczone są na: usługi nieprodukcyjne, przez które należy rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie oraz usługi produkcyjne, rozumiane jako usługi związane z handlem detalicznym, naprawą artykułów użytku domowego i osobistego, gastronomią, edukacją, ochroną i opieką społeczną i zdrowotną, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usługi ogólnospołeczne w rozumieniu przepisów szczególnych określających polską klasyfikację wyrobów i usług, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska oraz te, które nie należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być obowiązujące, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Istnieje możliwość lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, z zakresu:

 • instalacji do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych,
 • instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
 • instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przy ul. Leśnej w Świerczu przeznaczone są na zabudowę usługowo-produkcyjną.

Istnieje możliwość lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, m. in.:

 • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania: podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
 • instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych,
 • elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu,
 • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, do prażenia lub spiekania rud metali, do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych, do obróbki metali żelaznych, do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów etc.,
 • koksownie,
 • instalacje do produkcji klinkieru cementowego,
 • instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
 • instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,
 • stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • miejsca przetwarzania pojazdów,
 • strzępiarki złomu.

         Na terenach inwestycyjnych położonych przy ul. Leśnej, zarówno w Oleśnie, jak i w Świerczu, dopuszczalne jest podejmowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, m.in.:

 • instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników,
 • instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych,
 • instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, lub instalacje do wytwarzania smarów z ropy naftowej,
 • instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego,
 • instalacje do prażenia i spiekania rud żelaza,
 • instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych,
 • instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów,
 • instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych,
 • instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,
 • instalacje do produkcji klinkieru cementowego,
 • instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych,
 • instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego,
 • instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,
 • instalacje do produkcji betonu ,
 • instalacje do produkcji mas bitumicznych,
 • instalacje do wytapiania substancji mineralnych,
 • instalacje do produkcji włókien mineralnych,
 • instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania,
 • instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego lub wyrobów ze szkła,
 • instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów włókienniczych,
 • instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,
 • instalacje do przetwarzania celulozy;
 • instalacje do przesyłu gazu,
 • instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin,
 • wydobywanie kopalin ze złoża,
 • tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna,
 • zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
 • garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć,
 • punkty do zbierania lub przeładunku złomu,
 • instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich,
 • instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów,
 • instalacje do uboju zwierząt,
 • instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych.